Aktualności <poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna >

Dla początkujących eksporterów! Wsparcie internacjonalizacji MŚP.

2016-06-15 15:20:50

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP. Wsparcie dla tworzenia modeli biznesowych MŚP. Kolejny nabór wniosków: październik-listopad 2016 r. 

CEL

Kompleksowe, profilowane pod odbiorcę działania doradcze, związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP w oparciu o internacjonalizację ich działalności, w tym:

• diagnoza potencjału w zakresie internacjonalizacji,

• przygotowanie przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu,

• analiza rynku docelowego,

• przedstawienie możliwych i optymalnych kanałów dystrybucji,

• aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki zagraniczne.

DLA KOGO

Jakie projekty będą dofinansowane w ramach działania - dwuetapowe wsparcie kompleksowych, indywidualnych, profilowanych pod odbiorcę działań związanych z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w oparciu o internacjonalizację prowadzonej działalności. Planowane jest także dofinansowanie udziału w zagranicznych targach i misjach handlowych.

 

Zapraszamy do współpracy! 

 

Bezzwrotna dotacja na rozwój eksportu: Go to Brand!

2016-06-15 13:24:08

CEL

Pozyskanie dotacji umożliwi Państwu przeprowadzenie przemyślanej, rzetelnie zaplanowanej i efektywnej kampanii, trwającej nawet 3 lata, której skutkiem będzie wzrost sprzedaży eksportowej.

W ramach dotacji będą Państwo mogli rozwinąć działalność eksportową swojej firmy i pozyskać nowych klientów przy znacznie zredukowanych kosztach.

Go to Brand oferuje kompleksowy pakiet działań na rynkach zagranicznych, od druku katalogów i ulotek, udziału w targach i misjach, po spotkania bezpośrednie z potencjalnymi kontrahentami.

TERMINY NABORU WNIOSKÓW

 • Nabór wniosków: 24 czerwca 2016 r. – 05 sierpnia 2016 r.
 • Ocena wniosków: 3 miesiące (przewidywany termin)
 • Realizacja projektu: 25 czerwiec 2016 r. – 30 czerwiec 2019 r.

DLA KOGO

Program skierowany jest do Mikro, Małych i Średnich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w ramach przynajmniej jednej z poniższych kategorii działalności/branż:

 • POLSKIE SPECJALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWE 
 • USŁLUGI PROZDROWOTNE
 • KOSMETYCZNA
 • MEBLARSKA 
 • IT/ICT

POZIOM DOFINANSOWANIA

1) w przypadku wyboru formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych

3) w przypadku wyboru formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis:

 • 60% dla średniego przedsiębiorstwa
 • 75% dla małego przedsiębiorstwa
 • 80% dla mikroprzedsiębiorstwa z woj. mazowieckiego
 • 85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorstw

INNE DZIAŁANIA

Przedsiębiorca, w trakcie całego programu, zobowiązany jest do wzięcia udziału w przynajmniej 2 działaniach z wymienionych poniżej, przy czym działania te muszą dotyczyć wspomnianych powyżej rynków docelowych.

 1. usługi szkoleniowe w zakresie umiędzynarodowienia (max. 2% wartości projektu)
 2. usługi doradcze w zakresie przygotowania strategii wejścia na rynki perspektywiczne (max. 5% wartości projektu)
 3. grupowe wyjazdowe misje gospodarcze (min. 3 przedsiębiorców, max. 3 dni, powiązana z udziałem w międzynarodowym wydarzeniu branżowym wskazanych w tabelach powyżej oraz poniższej) 

Zapraszamy do współpracy! 

Tel: +48 61-223-69-68, 

+48 61-639-46-64, 

+48 608 727 355

E-mail: info@oegconsulting.eu, tatiana@oegconsulting.eu

 

Dotacje na Internacjonalizację MŚP Polski Wschodniej

2016-03-02 16:13:24

Rozpoczęliśmy nabór firm zainteresowanych dotacją na Internacjonalizację MŚP Polski Wschodniej

Program Internacjonalizacja MŚP ma na celu wspomóc firmy MŚP w rozpoczęciu lub rozwinięciu eksportu.

Dotacja POPW 1.2 ma za zadnie pomóc w rozwoju nowych zagranicznych rynków zbytu. Innowacją w pozyskaniu dofinasowania jest konieczność nawiązania współpracy z firmą doradcza , która ma doświadczenie i kompetencje w zakresie consultingu eksportowego. Wspólnie z firmą doradczą przedsiębiorca tworzy model biznesowy eksportu oraz wdraża opracowaną strategię na wybranych rynkach. Główne założenia obejmują:

 • diagnozę potencjału firmy w zakresie internacjonalizacji,
 • przygotowanie firmy i  oferty produktowej do eksportu,
 • analiza rynków docelowych,
 • opracowanie optymalnych kanałów dystrybucji,
 • aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki zagraniczne w tym udział w targach i misjach za granicą.

Dla kogo?

Z dotacji mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy są mikro, małą lub średnią firmą (m. in. zatrudniają nie więcej niż 250 pracowników), planują eksport lub eksportują i prowadzą działalność w jednym z województw Polski wschodniej t.j.: MŚP z następujących województw:  warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie

Dotacja jest pomocą de minimis.

 

Ile wynosi dotacja?

Kwota dofinansowania – Poziom dofinansowania do 80 %

 • Etap I – do 50 tys. zł,
 • Etap II – do 500 tys. zł.

 

Jak realizować?

KROK 1Wybrać wykonawcę usług doradczych dla I etapu- obligatoryjnie 

KROK 2. Opracować i złożyć wniosek o dofinansowanie 

KROK 3. Opracować model biznesowy internacjonalizacji firmy – działania doradcze wybranego Wykonawcy usługi ( po otrzymaniu dofinasowania)

KROK 4. Złożyć Wniosek na wdrożenie modelu biznesowego ( II etap)

KROK 5. Wdrożyć zaplanowane w modelu biznesowym działania ( po otrzymaniu dofinasowania)

 

Na co można przeznaczyć dotację?

I ETAP  

Usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP, związanego z internacjonalizacją ich działalności, obejmujące w szczególności:

 • analizę możliwości eksportowych firmy,
 • wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
 • koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
 • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
 • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),
 • propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

II ETAP

W ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych, związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego, obejmujących m.in.:

 • doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
 • doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
 • doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego, umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
 • doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 • zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych, w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych.
 • udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach I etapu (maksymalny udział wydatków związanych z uczestnictwem w targach i misjach nie może przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych w ramach II etapu).

 

Maksymalna wartość dofinansowania: 500 000 zł Minimalny wkład własny: 20 proc. wydatków kwalifikowalnych

Szanse na otrzymanie dotacji – ważne kryteria:

 1. Wnioskodawca zamknął przynajmniej 1 rok obrotowy trwający 12 miesięcy.
 2. Wnioskodawca osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. pln przynajmniej w jednym roku obrotowym z ostatnich 3 lat.
 3. Wybór właściwego wykonawcy usług doradczych do etapu I i II , który spełnia kryteria opisane w dokumencie „Kryteriach oceny projektów” POPW działanie 1.2
 4. Zawarcie umowy warunkowej z potencjalnym wykonawcą usług doradczych w zakresie opracowania modelu biznesowego MŚP, związanego z internacjonalizacją ich działalności. Wnioski do obu etapów będą oceniane na panelu eksperckim – rozmowa oceniających ekspertów z  Wnioskodawcą oraz Usługodawcą.
 5. Wybrany Wykonawca usług doradczych posiada doświadczenie, zasoby i kompetencje do należytego świadczenia usług internacjonalizacji działalności biznesowej ( kryteria dla wykonawców szczegółowo opisane w dokumentacji konkursowej).Program Internacjonalizacja MŚP ma na celu wspomóc firmy MŚP w rozpoczęciu lub rozwinięciu eksportu.

Zainteresowane firmy zapraszamy do kontaktu:

pbanaszkiewicz@oegconsulting.eu

tatiana@oegconsulting.eu

Rozpoczęcie prac nad nowym projektem B2B

2014-10-20 11:51:46

Tego lata OEG udało się podpisać umowę na wdrożenie nowego projektu B2B w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka!

Prace nad naszym nowym przedsięwzięciem idą pełną parą - projekt ma nie tylko usprawnić działanie naszej firmy ale także w jego skład wchodzi m.in nowy innowacyjny portal, który mamy zamiar oddać do Państwa dyspozycji. Cały zespół dokłada starań w jego budowę i funkcjonalność, i być może już w krótce będziemy wstanie powiedzieć Państwu o nim coś więcej.