Aktualności <poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna >

Dotacje na Internacjonalizację MŚP Polski Wschodniej

2016-03-02 16:13:24

Rozpoczęliśmy nabór firm zainteresowanych dotacją na Internacjonalizację MŚP Polski Wschodniej

Program Internacjonalizacja MŚP ma na celu wspomóc firmy MŚP w rozpoczęciu lub rozwinięciu eksportu.

Dotacja POPW 1.2 ma za zadnie pomóc w rozwoju nowych zagranicznych rynków zbytu. Innowacją w pozyskaniu dofinasowania jest konieczność nawiązania współpracy z firmą doradcza , która ma doświadczenie i kompetencje w zakresie consultingu eksportowego. Wspólnie z firmą doradczą przedsiębiorca tworzy model biznesowy eksportu oraz wdraża opracowaną strategię na wybranych rynkach. Główne założenia obejmują:

 • diagnozę potencjału firmy w zakresie internacjonalizacji,
 • przygotowanie firmy i  oferty produktowej do eksportu,
 • analiza rynków docelowych,
 • opracowanie optymalnych kanałów dystrybucji,
 • aktywne poszukiwanie partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów lub usług na wybrane rynki zagraniczne w tym udział w targach i misjach za granicą.

Dla kogo?

Z dotacji mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy są mikro, małą lub średnią firmą (m. in. zatrudniają nie więcej niż 250 pracowników), planują eksport lub eksportują i prowadzą działalność w jednym z województw Polski wschodniej t.j.: MŚP z następujących województw:  warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie, podkarpackie

Dotacja jest pomocą de minimis.

 

Ile wynosi dotacja?

Kwota dofinansowania – Poziom dofinansowania do 80 %

 • Etap I – do 50 tys. zł,
 • Etap II – do 500 tys. zł.

 

Jak realizować?

KROK 1Wybrać wykonawcę usług doradczych dla I etapu- obligatoryjnie 

KROK 2. Opracować i złożyć wniosek o dofinansowanie 

KROK 3. Opracować model biznesowy internacjonalizacji firmy – działania doradcze wybranego Wykonawcy usługi ( po otrzymaniu dofinasowania)

KROK 4. Złożyć Wniosek na wdrożenie modelu biznesowego ( II etap)

KROK 5. Wdrożyć zaplanowane w modelu biznesowym działania ( po otrzymaniu dofinasowania)

 

Na co można przeznaczyć dotację?

I ETAP  

Usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP, związanego z internacjonalizacją ich działalności, obejmujące w szczególności:

 • analizę możliwości eksportowych firmy,
 • wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,
 • koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,
 • wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),
 • rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),
 • propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

II ETAP

W ramach tego etapu wsparcie ukierunkowane zostanie na zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych, związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego, obejmujących m.in.:

 • doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,
 • doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
 • doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego, umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
 • doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych) przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 • zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych, w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych.
 • udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach I etapu (maksymalny udział wydatków związanych z uczestnictwem w targach i misjach nie może przekroczyć 20% wydatków kwalifikowalnych w ramach II etapu).

 

Maksymalna wartość dofinansowania: 500 000 zł Minimalny wkład własny: 20 proc. wydatków kwalifikowalnych

Szanse na otrzymanie dotacji – ważne kryteria:

 1. Wnioskodawca zamknął przynajmniej 1 rok obrotowy trwający 12 miesięcy.
 2. Wnioskodawca osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. pln przynajmniej w jednym roku obrotowym z ostatnich 3 lat.
 3. Wybór właściwego wykonawcy usług doradczych do etapu I i II , który spełnia kryteria opisane w dokumencie „Kryteriach oceny projektów” POPW działanie 1.2
 4. Zawarcie umowy warunkowej z potencjalnym wykonawcą usług doradczych w zakresie opracowania modelu biznesowego MŚP, związanego z internacjonalizacją ich działalności. Wnioski do obu etapów będą oceniane na panelu eksperckim – rozmowa oceniających ekspertów z  Wnioskodawcą oraz Usługodawcą.
 5. Wybrany Wykonawca usług doradczych posiada doświadczenie, zasoby i kompetencje do należytego świadczenia usług internacjonalizacji działalności biznesowej ( kryteria dla wykonawców szczegółowo opisane w dokumentacji konkursowej).Program Internacjonalizacja MŚP ma na celu wspomóc firmy MŚP w rozpoczęciu lub rozwinięciu eksportu.

Zainteresowane firmy zapraszamy do kontaktu:

pbanaszkiewicz@oegconsulting.eu

tatiana@oegconsulting.eu

Rozpoczęcie prac nad nowym projektem B2B

2014-10-20 11:51:46

Tego lata OEG udało się podpisać umowę na wdrożenie nowego projektu B2B w ramach Europejskiego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka!

Prace nad naszym nowym przedsięwzięciem idą pełną parą - projekt ma nie tylko usprawnić działanie naszej firmy ale także w jego skład wchodzi m.in nowy innowacyjny portal, który mamy zamiar oddać do Państwa dyspozycji. Cały zespół dokłada starań w jego budowę i funkcjonalność, i być może już w krótce będziemy wstanie powiedzieć Państwu o nim coś więcej.

Awaria linii telefonicznej

2014-04-25 11:24:43

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że brak możliwości kontaktu z nami pod numerem tel. 61 223 69 68 oraz 61 639 46 64 jest spowodowany awarią u dostawcy usług telekomunikacyjnych.

Można się z nami kontaktować pod numerami: 61 222 60 92 lub 61 222 60 93

Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

Zespół OEG

 

UWAGA! Bardzo korzystne zmiany rozporządzenia POIG 6.1 dla polskich MSP!

2013-02-06 12:39:52

25 stycznia 2013 roku zakończyły się konsultacje społeczne projektu rozporządzenia POIG 6.1 „Paszport do eksportu”.

Zgodnie z Projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego zmieniającego rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 z dnia 9 stycznia 2013 roku proponuje się m.in.:

 1. Zwiększenie dotacji do 400 000 zł. (było 200 000).
 2. Zwiększenie progu wsparcia do 75% (było 50%).
 3. Zwiększenie rodzaju wydatków kwalifikowanych do udzielenia wsparcia o:
 • możliwość dotowania udziału w targach o charakterze międzynarodowym na terenie Polski;
 • możliwość otrzymania dotacji na pokrycie kosztów przyjazdu do Polski partnerów z zagranicy (misja przyjazdowa);

Oficjalna informacja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Pozostałe informacje o dotacji Paszport do Eksportu.