Czy znasz osiem kluczowych kompetencji według Rady UE?

   

Czy znasz osiem kluczowych kompetencji według Rady UE?

Kompetencje kluczowe to umiejętności, które nie tylko umożliwiają zdobycie zatrudnienia, ale także wspierają rozwój osobisty i aktywne życie społeczne. Kształtowanie tych kompetencji rozpoczyna się już w pierwszych latach życia i jest kontynuowane przez całe życie, wpływając na naszą zdolność do adaptacji i sukcesu w zmieniającym się świecie.

Ze względu na ich znaczenie, w 2006 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły zalecenie dotyczące kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie. Dokument ten był wielokrotnie aktualizowany, a jego najnowsza wersja pochodzi z 2018 roku. Wskazuje on na osiem podstawowych kompetencji, które każdy obywatel UE powinien rozwijać:

 

  1. Umiejętność rozumienia i tworzenia informacji – obejmują zdolność czytania, pisania oraz skutecznego komunikowania się.
  2. Wielojęzyczność – umiejętność posługiwania się różnymi językami.
  3. Kompetencje matematyczne oraz nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii – zdolność rozwijania i wykorzystywania myślenia matematycznego oraz zrozumienie zasad naukowych i technologicznych.
  4. Kompetencje cyfrowe – odpowiedzialne korzystanie z technologii cyfrowych.
  5. Umiejętności interpersonalne i zdolność do nabywania nowych kompetencji – zarządzanie czasem i informacjami, zdolność do autorefleksji, współpraca z innymi oraz samorozwój.
  6. Kompetencje obywatelskie – aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i zrozumienie pojęć społecznych, gospodarczych i politycznych.
  7. Przedsiębiorczość – zdolność przekształcania pomysłów w działania i osiąganie zamierzonych celów.
  8. Umiejętności w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej – kreatywne wyrażanie pomysłów i zrozumienie różnych kultur.

 

Powstanie listy kluczowych kompetencji miało na celu zwrócenie uwagi państw członkowskich UE na konieczność zapewnienia równego dostępu do edukacji. Chodziło o to, aby każde dziecko i dorosły miał szansę na zdobycie podstawowych umiejętności, które umożliwiają znalezienie pracy oraz aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Rozwijanie kluczowych kompetencji już od najmłodszych lat pozwala na pełniejsze wykorzystanie potencjału jednostki, co w konsekwencji prowadzi do zwiększenia jakości życia oraz wzmocnienia społecznej spójności i gospodarczej konkurencyjności Unii Europejskiej.